W trosce o naszych klientów jak i w celu wypełnienia obowiązków wynikających z "Ustawy o usługach turystycznych", Neckermann Polska BP Sp. z o. o. zawarł Gwarancję Ubezpieczeniową we współpracy z AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Udany urlop to wyjazd, z którego przywozimy same dobre wspomnienia. Aby być pod właściwą ochroną - zachęcamy do wyboru pełnej opcji ubezpieczenia, uwzględniającej Państwa potrzeby. Wykupienie ubezpieczenia kompleksowego zapewni Państwu pełne bezpieczeństwo podczas urlopu z naszym biurem.
Poniżej przedstawiamy pełną ofertę ubezpieczeń do naszych imprez:

Ubezpieczenie Travel Plus

 
  Wariant
Kompleksowy/ Rodzinny
Wariant
Podstawowy
Koszty Leczenia (KL)
i Assistance
bez limitu 10 000 €
Koszty transportu med. bez limitu w ramach KL
Leczenie ambulatoryjne bez limitu do 5 000 zł
w ramach KL
Bagaż podróżny 1 500 EUR (na osobę)
3 000 EUR (na rodzinę)
brak
Opóźnienie bagażu
(6 godz.)
100 EUR (na osobę)
500 EUR (na rodzinę)
brak
NNW (śmierć) 5 000 EUR 5 000 €
NNW (trwały uszczerbek) 10 000 EUR 5 000 €
Koszty odwołania
uczestnictwa (zwrot 80%)
10 000 EUR (dla osoby)
20 000 EUR (dla
rodziny)
brak
Zwrot za leki TAK NIE

Opcje dodatkowe

All Risk (koszty odwołania
uczestnictwa w imprezie),
zwrot 80%
TAK NIE
Koszty odwołania
uczestnictwa
w imprezie zwrot 100%
TAK NIE
Zaostrzenia lub powikłania
chorób przewlekłych
TAK NIE
OC w życiu prywatnym
(zawiera narciarstwo)
TAK TAK
Moto Travel Assistance TAK TAK

Warto pamiętać - Travel Plus

Dojazd własny – „ważność
ubezpieczenia”
48 h przed imprezą
i 48 h po imprezie
48 h przed imprezą
i 48 h po imprezie
Leczenie stomatologiczne
do limitu
75 EUR 75 EUR
Udział własny dla leczenia
ambulatoryjnego
25 EUR 25 EUR
Koszty leczenia związane
z ciążą do limitu
100 EUR 100 EUR
Koszty Rezygnacji AllRisk
wysokość zwrotu
80 % -
 

Mocne strony

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Travel Plus w wariancie Kompleksowym lub Rodzinnym?

  • Brak limitu sumy ubezpieczenia na Koszty Leczenia.
  • Brak limitu sumy ubezpieczenia dla kosztów transportu i repatriacji.
  • Unikalna możliwość zawarcia umowy kosztów rezygnacji w wariancie All Risk.
  • Ubezpieczenie dla dojazdu własnego: dodatkowe +48 h ochrony przed i po zakończeniu imprezy.

MOTO Travel Assistance

 
Maksymalny okres ubezpieczenia 30 dni
Pojazd osobowy, osobowo-ciężarowy do 3,5 t maks. 9 miejsc
Wiek pojazdu maks. 10 lat
Przyczepy o ładowności maks. 2 t
Ochrona w okresie, przed i po imprezie 48 h (obejmuje dojazd)
Możliwe przyczyny awaria
wypadek
kradzież/utrata

Przysługujące Serwisy Assistance (limity ochrony)

Naprawa na miejscu 250 EUR
Holowanie do warsztatu, garażu 50 km/250 EUR
Holowanie do RP (jeśli do granicy < 150 km) 250 EUR
Zakwaterowanie na czas naprawy maks. 3 doby 100 EUR/osoba/doba
Kontynuacja podróży (autobus, pociąg, samolot) do wysokości
faktycznych kosztów
Pojazd zastępczy (klasa C) maks. 3 doby
Pokrycie kosztów parkingu strzeżonego maks. 3 doby
Pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu faktyczne koszty
Usługi informacyjne, tłumacz bez limitu
Kierowca zastępczy, zmiennik do wysokości kosztów
Dostarczanie części zamiennych do wysokości kosztów
Pokrycie kosztów kasacji 100 EUR
Transport przyczepy do RP 250 EUR
Pomoc przy przekazaniu kaucji/pomoc prawna organizacja

Rezygnacja „zwykła” a All Risk – akceptowane przyczyny rezygnacji

 
  Rezygnacja standard
(zwrot 80% lub 100%)
Rezygnacja AllRisk
(zwrot 80%)
śmierć, nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub osoby bliskiej TAK TAK
szkoda w mieniu, kradzież z włamaniem, rozbój, wymagające czynności administracyjnych lub prawnych TAK TAK
rozpoczęcie pracy – jeśli ubezpieczony był bezrobotny TAK TAK
zwolnienie z pracy – jeśli ubezpieczony był zatrudniony na czas nieokreślony TAK TAK
wszystkie inne zadeklarowane pisemnie przyczyny, w tym:
choroba przewlekła, ciąża, zmiana planów biznesowych
NIE TAK
 

Wyłączenia generalne, czyli to czego Rezygnacja nie obejmuje (skrót, pełny zapis w § 42 OWU):

• zdarzeń zaistniałych przed objęciem ochroną ubezpieczeniową;
• umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa;
• popełnienia przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania;
• reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową, promieniowania radioaktywnego i jonizującego;
• wycieków, zanieczyszczeń lub skażeń;
• epidemii lub pandemii;
• umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania przez Ubezpieczonego lub osobę bliską;
• ogłoszenia upadłości przez przewoźnika, organizatora turystyki lub dostawcę noclegów;
• podróży podjętej wbrew zaleceniom lekarza;
• chorób śmiertelnych zdiagnozowanych przed rozpoczęciem podróży;
• zaplanowanego przed wyjazdem przez Ubezpieczonego leczenia za granicą, podjętego podczas podróży;
• błędnej lub pomyłkowej rezerwacji podróży lub nieotrzymania wizy lub paszportu;
• konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia mienia przez organy administracji rządowej;
• hospitalizacji związanej z leczeniem uzależnienia od narkotyków lub alkoholu;
• zdarzeń związanych bezpośrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, używaniem narkotyków;
• chorób psychicznych, nerwic lub depresji (nawet, jeśli są konsekwencją wypadku);
• prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień.

Ubezpieczenia w Polsce

Sumy ubezpieczenia
Ryzyko Suma ubezpieczenia
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
śmierć 10 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
Bagaż podróżny (BP)
bagaż podróżny 1 200 PLN
koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej 40 000 PLN – na UBEZPIECZONEGO (pakiet indywidualny) 80 000 PLN – na RODZINĘ (pakiet rodzinny)
Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym za szkody
OC/O 80 000 PLN
OC/R 8 000 PLN
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji - 100% zwrotu kosztów.

Akceptowane przyczyny rezygnacji:

• śmierć, nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub osoby bliskiej;
• szkoda w mieniu, kradzież z włamaniem, rozbój, wymagające czynności administracyjnych lub prawnych;
• rozpoczęcie pracy – jeśli ubezpieczony był bezrobotny;
• zwolnienie z pracy – jeśli ubezpieczony był zatrudniony na czas nieokreślony;

Sprawy z życia


Sprawy z życia


KODY UBEZPIECZEŃ NECKERMANN

KODY UBEZPIECZEŃ NECKERMANN

Ubezpieczenie Podstawowe V00100B  
  Indywidualne* Rodzinne**
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji (tylko do podstawowego) R0001A R0001X
Ubezpieczenie Kompleksowe z Rezygnacją (zwrot 80%) K0001A F0001X
Ubezpieczenie Kompleksowe z Rezygnacją All Risk (zwrot 80%) K0002A F0002X
Ubezpieczenie Kompleksowe z Rezygnacją (zwrot 100%) K0003A F0003X
 
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (zawiera narciarstwo) N0001A  
Ubezpieczenie zaostrzenia lub powikłań Chorób Przewlekłych (CHP) P0001A  
Moto Travel Assistance M0001A  
 
Ubezpieczenie Podstawowe NNW, Bagaż, OC P0001B  
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: R0001R R0001Y


* indywidualne – dotyczy tylko osób dorosłych na rezerwacji
** rodzinne – 1-2 osoby dorosłe + 1-4 dzieci, które nie ukończyły 24 r. życia i się uczą.


Często zadawane pytania – FAQ

Często zadawane pytania – FAQ

Jaki jest numer polisy ubezpieczeniowej?
Numerem polisy jest numer rezerwacji wycieczki w Neckermann.

Kiedy można zmienić ubezpieczenie Podstawowe na Kompleksowe lub dodać ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji?
Zmiany można dokonać w terminie 14 dni od dokonania rezerwacji, lecz nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Kiedy można dodać ubezpieczenie OC zawierające też ryzyko związane z uprawianiem narciarstwa?
W każdym terminie przed rozpoczęciem imprezy.

Czy ubezpieczenie Podstawowe obejmuje amatorskie uprawianie narciarstwa?
Tak, wszystkie warianty obejmują narciarstwo.

Czy dodatkowe ubezpieczenie od zaostrzenia Chorób Przewlekłych dotyczy też ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji?
Nie, ubezpieczenie to dotyczy tylko Kosztów Leczenia w trakcie pobytu i może być dodane tylko do Wariantu Kompleksowego/Rodzinnego. Aby Choroba Przewlekła była objęta ubezpieczeniem Kosztów Rezygnacji, należy wykupić Wariant All Risk dla Rezygnacji. Ubezpieczenie można wykupić w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy.

Kiedy można dokupić ubezpieczenie Moto Travel?
Ubezpieczenie Moto Travel można wykupić, kiedy do dnia imprezy pozostaje więcej niż 48 godzin – kod M0001A.

Od kiedy działa ubezpieczenie na dojazd własny?
W przypadku imprez z dojazdem własnym ubezpieczenie działa na 48 godzin przed i po terminie imprezy.

Jaki jest udział własny przy kosztach leczenia?
Udział własny w wysokości 25 EUR obowiązuje tylko w przypadku leczenia ambulatoryjnego, w sytuacji hospitalizacji udział własny nie jest stosowany.

Jaka jest definicja rodziny?
Nie więcej niż dwie wspólnie ubezpieczające się osoby pełnoletnie wraz z podróżującymi z nimi dziećmi (maksymalnie 4 dzieci) – dotyczy sum ubezpieczenia w wariancie rodzinnym (Family).

Jaka jest definicja dziecka?
Osoba do 18 roku życia lub osoba do 24 lat, jeśli kontynuuje naukę.

Czy ubezpieczenie obejmuje kobiety w ciąży?
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia w ograniczonym zakresie obejmuje zdarzenia związane z ciążą. Pomoc ograniczona jest do 1 wizyty lekarskiej i związanego z nią transportu do limitu 100 EUR.

Czy ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji obejmuje zdarzenia związane z ciążą?
Nie. Aby świadczona była ochrona z tytułu Kosztów Rezygnacji należy wykupić wariant All Risk dla ubezpieczenia Kompleksowego lub Rodzinnego.

Czy w przypadku wyjazdu z zakwaterowaniem w apartamencie ważny jest limit 6 osób na jednej rezerwacji?
Rozszerzyliśmy tutaj możliwość do 8 osób – w definicji Osoby Bliskiej.Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel Plus - kliknij
Ogólne Warunki Ubezpieczenia w Polsce - kliknij
Warunki Ubezpieczenia Moto Travel - kliknij

Na podstawie gwarancji ubezpieczeniowej, wpłaty, których dokonali Państwo z tytułu umowy obsługi ruchu turystycznego do Neckermann Polska BP Sp. z o.o., są zabezpieczone przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Wprawdzie nie przewidujemy takiej sytuacji, ale nasz gwarant zapewnia również Państwa powrót do kraju w przypadku, gdy Neckermann Polska BP Sp. z o.o. nie zapewni tego powrotu wbrew zawartej umowie. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji i ewentualnych związanych z tym roszczeń prosimy kierować do:

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

ul. Domaniewska 50B
02-672 Warszawa
Tel: 22 522 25 52, fax. 22 522 25 10

Pełny dokument gwarancji ubezpieczeniowej na rok 2017 jest dostępny tutaj.